โครงการความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน: แนวทางปฏิรูป การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน: 
มหาวิทยาลัยมหิดล
งบประมาณ: 
2,343,819
ระยะเวลา: 
๓๖๖ วัน
วัตถุประสงค์: 
๑. เพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคมเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สำหรับใช้เป็นเครื่องมือ และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ขาดแคลน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกกลุ่มสาระ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๔. เพื่อกระจายความรู้ สื่อการศึกษาด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาที่ขาดแคลน และแหล่งชุมชนรอบๆ สถานศึกษานั้นๆ ๕. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทำกิจกรรมการประกวดโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นด้าน ICT ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

ไฟล์: 

  • File type pdf
    ปกรายงานเล่มสมบูรณ์.pdf
    จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0
  • File type pdf
    รายงานเล่มสมบูรณ์.pdf
    จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด 0